นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พีเค มันนี่ คอร์เนอร์ จำกัด / บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

 

บริษัท พีเค มันนี่ คอร์เนอร์ จำกัด และ บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคลของบุคลากร ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และรักษาข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยตามกฎหมาย และตามหลักมาตรฐานสากล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบการเก็บ รวบรวมใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล (Data Subject) อาจส่งผลให้เป็นการยืนยันถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมได้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

    1. นิยาม

                 ข้อตกลงและเงื่อนไขให้บริการ

              1.1 บริการ หมายถึง จองเงินหน้าร้าน และ/หรือ จองเงินออนไลน์ ผ่าน Application Line Official 

และ/หรือโทรศัพท์

              1.2 ผู้ให้บริการหมายถึง บริษัท พีเค มันนี่ คอร์เนอร์ จำกัด / บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

              1.3 ​​​​​​​ผู้ใช้บริการ" หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้ให้บริกาหน้าร้าน และ/หรือ จองเงินออนไลน์ ผ่าน

Application Line Official  และ/หรือโทรศัพท์

              1.4 ​​​​​​​เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทมีการเก็บ

รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผู้สมัคร พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้ใช้บริการหน้าร้าน และ/หรือ จองเงินออนไลน์ ผ่าน Application Line Official  และ/หรือโทรศัพท์

              1.5 ​​​​​​​ผู้สมัครหมายถึง บุคคลที่แจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าเป็นพนักงาน และ/หรือ

ฝึกงาน

              1.6 ​​​​​​​พนักงานหมายถึง ลูกจ้างของบริษัทตามกฎหมายแรงงาน

              1.7 ​​​​​​​“ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลระบบ ข้อมูลที่ตั้ง คุกกี้

              1.8 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความยินยอมหมายถึง บริษัท มีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

อันได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฎตามเอกสารประจำตัวที่ท่านแสดงเพื่อยันยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน กับ ข้อมูลการแสดงตัวตนตามกฏหมายการฟอกเงิน รวมถึงข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลการติดต่อกับท่าน

            1.9 “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวหมายถึง บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูล

ส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิดบริเวณสาขาหน้าเคาน์เตอร์หรือสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัท ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้องหน้าเคานเตอร์(ถ้ามี) หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            1.10 “ข้อมูลชีวภาพ หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

การนำลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอื่นได้ เช่น ข้อมูลจำลองภาพใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

             ​​​​​1.11 “การเก็บรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ชอบด้วยกฎหมาย

             1.12 “การเปิดเผยข้อมูลหมายถึง การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผย เผยแพร่ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด

ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงสื่องสังคมออนไลน์ทุกประเภท

              ​​​​​​​1.13 “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

​​​​​​​               1.14 “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บ

รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่ง หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

​​​​​​​               1.15 “การประมวลผลข้อมูลหมายถึง การดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุด

ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้างเก็บรักษา เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย

               1.16 “คณะทำงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง พนักงานของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้

ทำหน้าที่ให้ความรู้ขับเคลื่อนนโยบาย และกำกับดูแลนโยบาย แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง

               1.17 “คุกกี้ (Cookie)หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัท ส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยคุกกี้จะถูกส่งกลับไปที่เว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งที่กลับเข้ามาดูที่เว็บไซต์ดังกล่าว

       2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

              2.1 ​​​​​​​เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงินและหลักเกณฑ์การรายงานการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

              ​​​​​​​2.2 เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับสิทธิประโยชน์ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เสนอสิทธิ/ประโยชน์/โอกาสในการใช้บริการ ได้รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ

              ​​​​​​​2.3 ​​​​​​​เพื่อยืนยันการพิสูจน์ตัวตนตามเอกสารการแสดงตน

              2.4 ​​​​​​​เพื่อป้องกัน ระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของลูกค้าผู้มาใช้บริการ

              2.5 ​​​​​​​เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์กรณีเกิดปัญหาจากการทำธุรกรรมที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น

       3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

              3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

                    3.1.1 ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือ

เดินทาง

                    3.1.2 ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

                   3.1.3 ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัท ในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

และใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการ หรือผิดกฎหมายใดๆ

 

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น เพื่อการปฎิบัติตามสัญญาหรือการปฎิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้

              ​​​​​​​​​​​​​​3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา

พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลส่วนบุคคลทางชีวภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการใช้บริการของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด

       4. แหล่งที่มาของข้อมูล

              4.1 ​​​​​​​การเก็บข้อมูลโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คือข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารสำคัญในการยืนยัน

ตัวตนจากบัตรประชาชน/Passport

              ​​​​​​​4.2 ​​​​​​​บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

ซึ่งแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ

          5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นใจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท การป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย บริษัทสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ที่เป็นที่ยอมรับและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีมาตรการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล จะกำหนดให้เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ซึ่งบุคคลที่บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทมีมาตรการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิคส์ เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบริษัททำสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลที่สาม บริษัทจะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองจะมีความปลอดภัย

         6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสิทธิต่างๆ ได้ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดในข้อ 9 โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ซึ่งสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

             6.1 สิทธิในการถอนความยินยอม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมให้บริษัท เก็บรวบรวม              ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎเกณฑ์หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูล ทั้งนี้การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

            6.2 สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงรายละเอียดนั้นแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บ เหตุผลในการให้ข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือสัญญา หรือมีความจำเป็นและผลกระทบ ระยะเวลาในการเก็บ ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลสว่นบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจถูกเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ วิธีการติดต่อ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

               6.3 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

           6.4 สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับตน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือ ขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่มีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้

             6.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ หากแต่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ หากยื่นคัดค้านบริษัทยังคงดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป เฉพาะที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่า

              6.6 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบ หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หากเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์

              6.7 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอคัดค้าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็น และต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ขอให้บริษัทระงับการใช้แทน

                6.8 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

           6.9 การใช้สิทธิ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ การใช้สิทธิอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นบริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจระเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น ซึ่งหากบริษัทปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ทราบด้วย

         7. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     

พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และบริษัทได้จัดทำนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน้าที่อื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนด

         8ช่องทางการติดต่อ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัท บริษัท พีเค มันนี่ คอร์เนอร์ จำกัด และ บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

​​​​​​​

ชื่อบริษัท : บริษัท พีเค มันนี่ คอร์เนอร์ จำกัด และ บริษัท พีเค มันนี่ เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด

ที่อยู่ : 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น G ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เว็บไซต์บริษัท :  www.pkmoney.co.th             โทรศัพท์ :  0-2618-8811     อีเมล :  dpo@tnp.co.th